[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา 2564 7 กันยายน 2564
  ส่วนลดค่าธรรมเนียมการเรียนเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 1 กันยายน 2564
  ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ที่ ๐๒๖/๒๕๖๔ เรื่อง การดำเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามมติคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 12 กรกฎาคม 2564